Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας

(Εν εκκαθαρίσει Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός)

   Με βάση την υπ’ αριθμ. 34/18-3-2012 θέμα 3ο απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 790/19-3-2012), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Πιστ. Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.» και τέθηκε το ανωτέρω Πιστωτικό Ίδρυμα σε ειδική εκκαθάριση.

   Η εκκαθάριση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 21/2/4.11.2011 της ΕΠΑΘ – Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στα ανωτέρω νομοθετήματα.

Ενημερωθείτε...

· Σας ανακοινώνουμε ότι, μετά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να μειώσει το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 0,25%, τα κυμαινόμενα βασικά επιτόκια των χορηγήσεων μας μειώνονται αντίστοιχα κατά 0,25% από 14/11/2013. 

· Πώληση—Εκποίηση κινητών περιουσιακών στοιχείων της υπό ειδική εκκαθάριση ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

· Περί υποβολής πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ

· Υποβολή Έκθεσης Επαλήθευσης Απαιτήσεων

· Υποβολή δεύτερου πίνακα προσωρινής διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ»   Νέο!