Με βάση την υπ’ αριθμ. 34/18-3-2012 θέμα 3ο απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 790/19-3-2012), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Πιστ. Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.» και τέθηκε το ανωτέρω Πιστωτικό Ίδρυμα σε ειδική εκκαθάριση.

    Η εκκαθάριση πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 21/2/4.11.2011 της ΕΠΑΘ – Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τις διατάξεις  του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και στο μέτρο που δεν αντίκεινται στα ανωτέρω νομοθετήματα.

Copyright © 2014 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ (υπό εκκαθάριση)

                                  | Αρχική Σελίδα |

Σας γνωρίζουμε ότι από την 01/10/2014, ημέρα Τετάρτη, διακόπηκε η λειτουργία του Ταμείου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας (υπό εκκαθάριση), στο Κεντρικό Κατάστημα, περισσότερα ...

Πλαίσιο κειμένου: Ενημέρωση...